Vedtægter for Copenhagen Summer Festival

1.
Institutionens navn er Copenhagen Summer Festvial. Dens hjemsted er København.

2.
Institutionens formål er at bidrage til at belyse træk af dansk musikliv over for omverdenen ved i turistsæsoenen at foranstalte afholdt koncerter, først og fremmest ved at engagere og støtte unge kunstnere.

3.
Midler til institutionens oprettelse og drift søges tilvejebragt ved ansøgning om støtte fra offentlige midler, fra fonde og i øvrigt på enhver efter præsidiets skøn egnet måde samt gennem indtægter ved billetsalg.

4.
Institutionen er en selvejende institution, for hvis forpligtelser kun institutionens egne midler hæfter. Ved institutionens ophør vil et evt. overskud være at anvende til fremme af kulturelle formål efter præsidiets beslutning.

5.
Institutionen forestås af et præsidium på mindst tre og højst ti medlemmer.

6.
Præsidiet er selvsupplerende og træffer således også beslutning om eventuel udvidelse af medlemmernes tal, jf. punkt 5.
Valg af nye præsidiemedlemmer foretages senest 6 måneder efter et medlems udtræden.
Præsidiet vælger af sin midte en formand. Genvalg kan finde sted.
Hvervet som medlem af præsidiet er ulønnet.

7.
Præsidiemøder afholdes i april og i november hvert år, og i øvrigt så ofte formanden eller to andre medlemmer finder det påkrævet. Indkaldelse sker ved den ansvarlige leder med 14 dages frist ved brev til hvert enkelt præsidiemedlem indeholdende dagsordenen for mødet.
Præsidiets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog at der til en gyldig vedtagelse kræves, at et flertal af det samlede præsidiums medlemmer har stemt for beslutningen.

8.
Præsidiets opgave er at virke for opfyldelsen af institutionens formål, og det forventes, at det i videst muligt omfang yder institutionen konsultativ støtte.
Til at forestå de løbende forretninger kan præsidiet ansætte det fornødne personale og bestemme dets ansættelsesvilkår.

9.
Institutionen tegnes udadtil af 7 præsidiemedlemmer i forening eller i henhold til prokura meddelt af præsidiet.

10.
Institutionens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Regnskab for det forløbne år skal foreligge revideret inden afholdelse af præsidiemødet i november måned.